ENUMA ELIŞ – TĂBLIŢA 1

Tăbliţa I

 1. Când sus, cerul nu fusese (încă) numit
 2. Iar) jos, pămîntul (încă) nu purta un nume,
 3. [Când] nu exista decât Apsu primordialul, născătorul lor,
 4. Mummu şi Tiamat , cea care le-a dat naştere la toţi;
 5. Ci numai apele lor amesteCându-se ca un singur corp
 6. Nici un loc de păşune nu fusese format (şi) nici măcar un mărăciniş nu apăruse,
 7. Când nici unul dintre zei nu fusese adus întru fiinţă,
 8. [Când] ei (încă) nu fuseseră pe numele lor chemaţi şi destinele lor [încă] nu fuseseră fixate,
 9. [în acest timp] fură creaţi zeii înăuntrul lor.
 10. Lahmu şi Lahamu au fost formaţi, au căpătat nume.
 11. Chiar mai înainte ca ei să fl crescut (şi) să devină mari;
 12. Anşar şi Kişar fură creaţi, depăşind pe alţii,
 13. Ei au trăit zile multe, au adăugat la ani;
 14. Anu fu succesorul lor, rivalul părinţilor săi;
 15. Da, primul născut al lui Anşar, Anu, fu egalul lui.
 16. Şi Anu l-a născut pe Nudimmud după chipul său.
 17. Nudimmud, stăpînul părinţilor săi, era el,
 18. De o vastă înţelepciune, înţelegere, putere şi tărie,
 19. Mult mai puternic decât bunicul său Anşar;
 20. N-avea nici un rival printre zei, fraţii lui.
 21. Cereştii fraţi s-au adunat împreună.
 22. Ei au întărîtat pe Tiamat şi asaltat(?) pe păzitorul lor.
 23. Da, ei au tulburat buna dispoziţie a lui Tiamat,
 24. Prin rîsul lor în locuinţa cerului.
 25. Apsu n-a putut să domolească zgomotul lor
 26. Şi Tiamat a rămas mută la [purtarea] lor;
 27. Faptele lor erau necuviincioase faţă de […].
 28. Purtarea lor nu era bună, ei au fost obraznici .
 29. Atunci Apsu, născătorul marilor zei,
 30. A chemat pe Mummu, vizirul său şi i-a zis:
 31. „Mummu, vizirul meu, care bucură inima mea,
 32. Haidem, să mergem la Tiamat”.
 33. Ei au mers şi au stat jos în faţa lui Tiamat;
 34. S-au sfătuit privitor la zei, primii lor născuţi.
 35. Apsu şi-a deschis gura sa
 36. Şi a zis către Tiamat cu voce tare:
 37. „Purtarea lor a devenit jignitoare pentru mine,
 38. Ziua eu n-am linişte, noaptea nu pot să dorm;
 39. Vreau să-i distrug, să termin cu purtările lor,
 40. Ca liniştea să fie refăcută, să putem dormi”.
 41. îndată ce Tiamat a auzit aceasta,
 42. A devenit furioasă şi a strigat către soţul ei;
 43. Ea ţipa şi răcnea furioasă de una singură.
 44. Ea plămădi răul în inima sa (şi zise):
 45. „Ce? Să distrugem ceea ce noi înşine am creat?
 46. Purtarea lor, desigur, este supărătoare, dar să-i luăm cu binele!”
 47. Mummu luă cuvîntul şi sfătui pe Apsu;
 48. […] şi răuvoitor fu sfatul lui Mummu:
 49. „Da, tată, distruge purtarea lor jignitoare;
 50. Atunci tu vei avea linişte ziua şi vei dormi noaptea!”
 51. Când Apsu [au]zi, faţa lui s-a luminat,
 52. Fiindcă el plănuia cele rele contra zeilor, fiii Iui.
 53. Mummu i-a cuprins gîtul,
 54. A îngenuncheat în faţa lui şi-l săruta.
 55. Tot ceea ce ei plănuiau în adunarea lor
 56. Era vestit zeilor, primilor lor întîi născuţi.
 57. Când zeii au auzit (aceasta) s-au pus în mişcare;
 58. Ei au păstrat tăcerea, ei au stat liniştiţi.
 59. Cel preaînţelept, desăvîrşitul, atotştiutorul
 60. Ea, cel priceput în toate, a înţeles planul lor.
 61. El a întocmit cu măiestrie un cerc magic contra lui.
 62. El a alcătuit cu iscusinţă o sfîntă şi puternică desCântare.
 63. El a rostit-o şi a făcut-o să stea peste ape.
 64. El a turnat un somn peste el (aşa că) el a adormit adînc.
 65. Când Apsu, pe care el l-a aşezat să se culce, a adormit,
 66. Mummu, sfetnicul lui, n-a mai avut putere să se mişte.
 67. El i-a slăbit cingătoarea (şi) i-a scos tiara,
 68. El i-a luat splendoarea şi a pus-(o) peste dînsul.
 69. După ce l-a ferecat (astfel) pe Apsu, el l-a omorît.
 70. Pe Mummu l-a legat şi a zăvorît (uşa) în faţa lui,
 71. Deasupra lui Apsu şi-a aşezat locuinţa lui;
 72. El l-â înşfăcat pe Mummu, tîrîndu-l pe el de frîu.
 73. După ce Ea a înfrînt şi supus pe duşmanii lui,
 74. A obţinut victoria peste duşmanii lui,
 75. (Şi) s-a odihnit liniştit în locuinţa sa.
 76. El a numit-o pe ea „Apsu” şi a destinat-o sanctuarului,
 77. în acest loc să fie aşezat al său altar.
 78. (Acolo) Ea (şi) Damkina, soţia lui, locuiesc în splendoare.
 79. în camera soartei, în locuinţa destinelor,
 80. A fost născut cel mai înţelept şi mai capabil dintre zei.
 81. în inima lui Apsu a fost Marduk creat,
 82. în inima lui Apsu s-a născut Marduk;
 83. Cel  care l-a născut pe el a fost Ea, tatăl lui;
 84. Cea care l-a născut pe el a fost Damkina, mama sa.
 85. Pieptul mamei sale l-a supt el,
 86. Doica care l-a hrănit, l-a umplut de o înaltă strălucire.
 87. Ademenitoare era figura sa, atractivă privirea ochilor săi,
 88. Falnică era ţinuta lui, un conducător chiar de la început.
 89. Când Ea, tatăl care l-a născut, l-a văzut pe el,
 90. S-a bucurat, a radiat, inima i s-a umplut de bucurie.
 91. L-a dăruit cu perfecţiune şi i-a dăruit o dublă divinitate,
 92. Cu mult era deasupra lor, cu mult îi depăşea;
 93. Desăvîrşite erau membrele sale, mai presus de orice închipuire,
 94. Deasupra înţelegerii umane, greu de priceput.
 95. Patru erau ochii săi, patru urechile sale;
 96. Când îşi mişcă buzele, foc sCânteiază,
 97. Largi erau toate cele patru organe de auzit
 98. Şi ochii, în acelaşi număr, vedeau orice lucru.
 99. Semeţ era între zei, depăşitoare statura lui;
 100. Membrele sale erau uriaşe, înalt peste măsură.
 101. Mariyutu, Mariyutu,
 102. Fiul zeului-Soare, zeul-Soare al zei [lor]
 103. înconjurat cu nimbul a zece zei, era puternic peste măsură;
 104. Fiindcă ale lor impunătoare străluciri fuseseră îngrămădite peste el.
 105. Anu a creat şi a născut împătritul vînt,
 106. încredinţînd puterii sale pe conducătorul armatei, El a produs… şi aşezat vîntul-vîrtej,
 107. El a întocmit torente şi a tulburat pe Tiamat.
 108. Tulburată e Tiamat, ziua şi noaptea ea se frămîntă.
 109. Zeii n-aveau odihnă suferind ca la furtună;
 110. Inima lor clocise în ea cele rele.
 111. Lui Tiamat, mama lor, ei îi zic:
 112. „Când ei au ucis pe Apsu, al tău soţ,
 113. Tu nu l-ai ajutat, ci ai stat liniştită.
 114. Când el a creat împătritul vînt uscat,
 115. Forţa ta a slăbit şi noi nu putem să fim liniştiţi.
 116. Să-l ai mereu în minte pe Apsu, soţul tău.
 117. Şi pe Mummu, care a fost învins; tu stai singură,
 118. Tu nu [eşti o ma]mă, tu nu ne iubeşti.
 119. […] tu nu ne iubeşti,
 120. […] Ochii noştri sunt grei.
 121. […] fără tihnă. Să ne odihnim.
 122. [… la bătă]lie. Să te răzbuni pe ei
 123. […] şi prefă-i în vînt”.
 124. [Când] Tiamat a auzit cuvîntul, s-a bucurat
 125. [Şi ea a zis…]: „Să facem monştrii
 126. […] şi pe zei în mijlocul […].
 127. […] să facem război contra zeilor […]
 128. Ei s-au strîns şi au mers de partea lui Ti
 129. Furioşi întocmesc planuri ziua şi noaptea,
 130. Ei se aliniază pentru luptă, spumegînd, răcnind;
 131. Se adună în sfat şi se pregătesc de luptă.
 132. Maica Hubur, cea care creează totul,
 133. A adăugat arme groaznice, a produs şerpi-monştri,
 134. Cu dinţii ca briciul, ei nu-şi cruţă colţii(?),
 135. [Cu venin] în loc de sînge a umplut ea corpul lor.
 136. [Dra]goni fioroşi a înarmat ea cu mînie,
 137. Ea, făCându-i asemenea zeilor, le-a dat aureole
 138. Aşa ca cel care i-ar privi să moa[ră] de frică,
 139. Aşa ca cel prins de corpurile lor să nu se poată întoarce.
 140. Ea a creat vipera, dragonul şi lahamu,
 141. Leul cel mare, cîinele turbat, omul-scorpion,
 142. Puternici demoni cu chip de leu, dragoni zburători, cen­taurul,
 143. Ce poartă arme necruţătoare, neînfricaţi în lupte.
 144. Straşnice erau poruncile ei, de necălcat erau ele.
 145. în total (?) unsprezece de acest soi a adus (în linie).
 146. Dintre zei, primii ei născuţi, ce formau (ceata ei),
 147. Ea l-a ridicat pe Kingu, în mijlocul lor l-a făcut şef.
 148. Să meargă în fruntea armatei, să conducă ostile,
 149. Să ridice armele pentru luptă, să dezlănţuie atacul,
 150. în bătălie să fie comandant suprem.
 151. Acestea ea le-a încredinţat mîinii sale, Când ea l-a adus la sfat:
 152. „Eu te-am consacrat, te-am făcut mare în sfatul zeilor
 153. Ţi-am dat toată puterea să sfătuieşti pe zei.
 154. Cu adevărat tu eşti suprem, singurul meu soţ eşti tu!
 155. Cuvintele tale vor fi mai presus de toţi Anunnakii”.
 156. Ea i-a înmînat tablele (listele) cu soarta, le-a fixat pe pieptul lui:
 157. „Porunca ta să fie necontestată, [cuvîntul] tău să fie de neînlocuit”.
 158. îndată ce Kingu a fost înălţat, s-a făcut stăpîn [pe rangul lui Anu],
 159. [Ei au hotărît] soarta pentru zei, fiii ei:
 160. „Cuvîntul vostru va face focul să se stingă,
 161. Va smeri pe „Arma cea puternică” aşa de tare în încon­jurul (său)